Общи условия на
езикова школа „Линнеа” ООД

Настоящите Общи условия се прилагат за всички клиенти на „Линнеа“ ООД, ЕИК: 206873013, които с използването на услугите, предоставяне от „Линнеа“ ООД, се съгласяват с тях.
Наименование на Изпълнителя: „Линнеа“ ООД, ЕИК: 206873013.
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Проф. Велизар Велков" № 19, ет. 4, ап. 48
Данни за кореспонденция:
тел.: +359 896 719 999;
еmail: info@linneaschools.com;
уеб сайт: https://www.linneaschools.com/

I. Общи положения

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Езикова школа „Линнеа” ООД („Изпълнител“) и възложителите („Възложител“) на услугата по организиране и провеждане на езикови курсове („Услугата”). За целите на настоящите Общи условия, лицето, в чиято полза се предоставя Услугата се нарича „Курсист“.

2. В случай, че Kурсистът е непълнолетен или малолетен, Възложител на Услугата е родител или законен представител на Курсиста, който приема и се задължава да спазва настоящите условия.

3. Възложителят поема отговорността да наблюдава и контролира участието и напредъка на непълнолетното или малолетното лице в Услугата, предоставяна от Изпълнителя, както и да предостави всички необходими средства и съдействие за реализацията ѝ.

II. Запазване на място и записване на курс. Провеждане.

4. Място в група се запазва след заплащане на капаро в размер на 100 (сто) лева и се пази до началото на курса.

5. Ако до датата, обявена за начало на курса, не се съберат минимум трима Курсисти, Изпълнителят запазва правото си да отложи започването на курса с максимум две седмици и, ако в този период не бъде сформира група от минимум трима души, Изпълнителят отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече Курсисти.
В случай на несъгласие от страна на Възложителя с предложените алтернативи, се връща пълният размер на заплатеното капаро.

6. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните занятия по графика, предварително обявен в интернет страницата www.linneaschools.com или индивидуално уговорен с Възложителя.

7. В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Изпълнителят да изпълни това свое задължение като напр. заболяване/болест, невъзможност на определения от Изпълнителя учител да проведе занятието по уважителни причини и др./, Изпълнителният се задължава да уведоми своевременно Курсиста и/или Възложителя. Броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове без допълнително заплащане.

8. При наличие на основателна причина Изпълнителят запазва правото си да прави промени в графика на провеждане на учебните занятия след предварително съгласие от страна на Възложителя.

9. При индивидуално обучение отмяна или промяна на предварително уговорения час е допустима до 24 часа преди началото на занятието. В противен случай Изпълнителят запазва правото си да удържи половината от сумата за занятието.

10. В случай че Курсист пропусне групово занятие, Изпълнителят изпраща материалите от пропуснато групово занятие,. Груповото занятие се губи, освен ако не е уговорено друго. При пропускане на две или повече занятия – Изпълнителят предоставя еднократна безплатна консултация на Курсиста в рамките на 40 до 60 минути, съобразно нуждите на Курсиста.

III. Такси и Начини на плащане

11. Таксите, обявени в интернет страницата на Изпълнителя, включват:

a) провеждане на учебните занятия в броя часове, обявени на интернет страницата, по график, посочен в потвърждението за записан курса;
b) проверка и оценка на текущите и на финалния тестове;
c) допълнителни учебни материали, предоставяни по време на курса.

12. Таксите се заплащат в брой в офис на Изпълнителя или по банков път по следната банковата сметка на Изпълнителя:

Титуляр: Линнеа ООД
IBAN: BG19RZBB91551014531848
BIC: RZBBBGSF

13. Изпълнителят предоставя информация на Възложителя за възможността за плащане на цената на Услугата на вноски, включваща техния размер и сроковете за плащането им. Същата информация се съдържа и в потвърждението за записан курс.

14. При индивидуално или полуиндивидуално обучение (група от 2ма или 3ма) Възложителят може да заплаща всеки урок поотделно, като плащанията следва да бъдат извършвани авансово преди следващото уговорено между страните занятие, или чрез предплащане на пакет от часове. При обучение с предплатен пакет от часове Курсистът има право на прекъсване на обучението за не повече от 30 календарни дни.

15. Сроковете и условията за плащане, предоставени заедно с графика на курса в потвърждението за записан курс, не подлежат на промени от страна на Изпълнителя за периода на курса. При непостъпило плащане по-късно от седмица след уговорения срок, Изпълнителят запазва правото си да преустанови занятията за съответния Курсист.

16. Възложителят получава потвърждение за заплатената такса от Изпълнителя по предоставен от  него имейл адрес в рамките на 3 работни дни от постъпването на сумата.

17. При закупен пакет от 30 учебни часа, същият може да се ползва в рамките на 6 месеца от заплащането им.

IV. Сертификат

18. Сертификат за завършено ниво се издава след положен финален изпит за съответното ниво.
18.1. Той се издава единствено при положен изпит с резултат над 60% от максималния такъв.
18.2. Курсистът запазва правото си да получи своя сертификат  в едногодишен срок след датата на положения финален изпит, след изтичането на който Изпълнителят не е задължен да го съхранява

V. Условия за прекратяване

19. Услугата  може да се прекрати предсрочно
a) по взаимно съгласие на Възложителя и Изпълнителя;
b) едностранно от Изпълнителя:
c) при отказ от Услугата от Възложителя;

20. В случай, че Възложителят се откаже от записан курс за групово обучение след стартирането му:
20.1. до една седмица преди обявената дата за следващото плащане, Възложителя е освободен от предстоящи плащания;
20.2. при изтекли до 25% от общия брой на заплатените от Възложителят часове,  платената от Възложителя сума се възстановява в размер на 50%;
20.3. при изтекли до 50% от общия брой на заплатените от курсиста часове,  платената от Възложителя сума се възстановява в размер на 25%;
20.4. при изтекли 75% и повече от общия брой на заплатените от Възложиетля часове, платената от Възложителя сума не се възстановява.

21. В случай, че Възложителят се откаже от записан курс за индивидуално и полуиндивидуално обучение:
21.1.1. при изтекли до 25% от общия брой на заплатените от Възложителя часове, платената от Възложителя сума се възстановява в размер на 50%;
21.1.2. при изтекли до 50% от общия брой на заплатените от Възложителя часове, платената от Възложителя сума се възстановява в размер на 25%;
21.1.3. при изтекли 75% и повече от общия брой на заплатените от Възложителя часове, платената от Възложителя сума не се възстановява.

22. Ако прекратяване ползването на Услугата е поради виновни действия на Изпълнителя, платената от Възложителя сума се възстановява в пълен размери.

VI. Защита на личните данни

23. Изпълнителят е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство – Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на личните данни.

24. С приемане на настоящите Общи условия, Възложителят декларира, че е информиран, че предоставените лични данни – негови и на Курсиста, ще бъдат обработвани от Изпълнителя само за:

24.1. целите на изпълнение на правата и задълженията по Договора за обучение и настоящите условия;
24.2. за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Изпълнителя;
24.3. за да бъдат защитени жизненоважни интереси на Възложителя, Курсиста или на друго физическо лице.

25. Изпълнителят се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

26. Възложителят декларира, че е запознат с правата си по отношение на предоставените от него лични данни – негови или на лицето, което представлява, а именно:

26.1. право на достъп;
26.2. право на коригиране на неточни или непълни данни;
26.3. право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
26.4. право на ограничение на обработването; право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
26.5. право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
26.6. право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

27. Горните права могат да бъдат упражнени от Възложителя чрез отправено искане до Изпълнителя (писмено или по електронен път), което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено до Изпълнителя – на адрес:

28. Изпълнителят и Възложителят се задължават да не разкриват на трети лица личните данни и информацията, получена при или по повод изпълнение на Услугата, освен в предвидените от закона, настоящите условия или в сключен между страните договор, случаи.

Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Изпълнителя, за което Изпълнителят информира Възложителя, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия.

Изпълнителят осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница.

Тези Общи условия са приети и одобрени на 18.08.2023 г.

©2024. All Rights Reserved